wyszukiwanie zaawansowane

Zapraszamy: Poniedziałek - Piątek, 9.00 - 16.00

Telefony: 607780296, 609887443

Email: sklep@pupillo.pl

» regulamin
012
0

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Pupillo.pl
 
SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pupillo.pl prowadzony jest przez firmę Maximo Rafał Leszczyński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres ul. Leśna 5/5 98-400 Wieruszów, NIP 9970074570, REGON 100411020, email: sklep[malpa]pupillo.pl, numer telefonu kontaktowego: 607780296.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego Pupillo.pl
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i zakresie oraz w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesów zamówień, reklamacji, zwrotów. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, aktualizacji i usunięcia tych danych.
1.4. Definicje:
 1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni ustalonych przez usługodawcę za wolne od pracy (np. urlop).
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Pupillo umożliwiający Klientowi utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Pupillo, który umożliwia złożenie zamówienia.
 4. KLIENT, Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą).
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sklepu Pupillo, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie Pupillo
 7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Pupillo oraz ważnych zmianach w funkcjonowaniu sklepu.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Pupillo rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Pupillo.
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – firma Maximo Rafał Leszczyński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres wykonywania działalności i adres Rynek 24, 98-360 Lututów, NIP 9970074570, REGON 100411020, adres email: sklep[malpa]pupillo.pl, numer telefonu: 607780296.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Pupillo.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Pupillo.
 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym Pupillo dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Zamówienie, Newsletter, opinia o sklepie, recenzja produktu.
 1. Konto Klienta (Konto) – usługobiorca może korzystać z Konta po wykonaniu pełnej rejestracji Konta w sklepie Pupillo. Pełna rejestracja Konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na adres email podany przy rejestracji konta. W Formularzu Rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych oznaczonych czerwoną gwiazdką (*). Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto. O chęci rezygnacji z w/w usługi Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep[malpa]pupillo.pl) lub pisemnie na adres: ul. Rynek 24, 98-360 Lututów
 2. Zamówienia – Klient rozpoczyna proces zamawiania z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Pupillo. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do wykonania kolejnych kroków  czyli poprawnego wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w boxie „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu email, na który będą przesyłane wiadomości Newslettera oraz kliknięciu pola „Zapisz”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wpisanie w boksie Newsletter widocznej na stronie sklepu adresu email na który realizowana była ta usługa i kliknięcie przycisku „Wypisz”
 4. Usługa elektroniczna "Opinia o sklepie" - usługa świadczona nieodpłatnie, która daje możliwość Klientowi wyrażenia własnej opinii na temat jakości obsługi, czasu realizacji, cen i jakości produktów. Opinia nie może naruszać postanowień Regulaminu sklepu, nie może zawierać słów ogólnie przyjętych za obraźliwe oraz bezpośrednio odnosić się do konkurencji. Usługa ta ma na celu tylko i wyłącznie ocenę działalności sklepu Pupillo. Opinie niezgodne z Regulaminem sklepu nie będą publikowane.
 5. Usługa „recenzje produktu” – jest świadczona nieodpłatnie. Polega na tym, iż każdy zalogowany Klient sklepu Pupillo otrzymuje możliwość zamieszczenia recenzji produktu. Treść recenzji nie może naruszać postanowień Regulaminu sklepu, nie może zawierać słów ogólnie przyjętych za obraźliwe oraz odnosić się bezpośrednio do konkurencji. Usługa ta ma na celu tylko i wyłącznie wyrażenie opinii dotyczącej zakupionego produktu. Opinie niezgodne z Regulaminem sklepu nie będą publikowane.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu internetowego Pupillo: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 11, Internet Explorer w wersji min. 7, Opera w wersji min. 7, Google Chrome w wersji min. 12; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego Pupillo w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą "formularza zamówienia" w Sklepie Pupillo zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Pupillo podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie oraz o kosztach dostawy Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
3.3. Po złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta.
 
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI W SKLEPIE PUPILLO
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
 1. Płatność gotówką, tzw odbiór osobisty (tylko po wcześniejszym ustaleniu).
 2. Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do przelewu bankowego: Bank SMART, numer rachunku:  53 1870 1045 2078 1233 2995 0001, tytuł przelewu: (w tytule należy podać nr zamówienia).
 4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub Tpay.com– możliwe sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl lub http://www.tpay.com.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów podanych w punkcie 4.1. podpunkt 4
4.2. Termin płatności:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze osobistym, Klient dokonuje płatności bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
5. DOSTAWA - KOSZT, SPOSOBY I TERMIN.
5.1. Dostawa Produktu realizowana jest tylko na terytorium Polski.
5.2. Dostawa zamówionych produktów do Klienta jest odpłatna, zgodna z obowiązującym cennikiem dostawy, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy udostępniane są Klientom na podstronie sklepu „Koszty dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia.
5.3. Odbiór osobisty zamówionych produktów jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówionych produktów:
 1. Przesyłka pocztowa - przedpłata.
 2. Przesyłka kurierska przedpłata, przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. Odbiór osobisty. Godziny i termin odbioru uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.
5.5. Termin dostawy zamówionych produktów do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że opis danego produktu zawiera inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem wiążącym dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy zamówionych produktów do Klienta liczy się wg schematu:
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Związane jest to z faktem odbioru przesyłek przez firmę kurierską świadczącą usługi transportowe dla Sprzedawcy.
5.6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, zamówione produkty będą gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu podano krótszy termin. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
5.7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera stanu przesyłki. Jeżeli przesyłka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, zgnieciona, zniszczona, należy zgłosić ten fakt kurierowi i spisać tzw "protokół szkody/reklamacji". Jest to podstawa do uznania reklamacji dotyczącej niepełnowartościowej dostawy oraz uzyskania odszkodowania od firmy kurierskiej doręczającej przesyłki.
6. REKLAMACJE – sposób składania i realizacji.
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną, są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6.2. Sposoby składania reklamacji:
 1. pisemnie na adres: ul. Rynek 24, 98-360 Lututów;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep[malpa]pupilko.pl;
6.4. Zaleca się aby Klient w opisie reklamacji zawarł:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • propozycje sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na adres ul. Rynek 24, 98-360 Lututów Koszty doręczenia produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o którym mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7.2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może, w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w ciągu 14 dni od momentu dostawy zamówionego produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 1. pisemnie na adres: ul. Rynek 24, 98-360 Lututów;
 2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep[malpa]pupillo.pl;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się
od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym Pupillo). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sklep zoologiczny Pupillo, ul. Rynek 24, 98-360 Lututów.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub posiadający krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • zawartych w drodze aukcji publicznej
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.
9.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem jest wyłączona.
9.6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazania przyczyny.
9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pupillo.pl jest Sprzedawca.
10.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pupillo.pl zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
 1. pisemnie na adres: ul. Rynek 24, 98-360 Lututów;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep[malpa]pupillo.pl
10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy (widoczne tylko dla Klienta, który dokonał logowania do konta Klienta).
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany uwarunkowań technicznych.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia tego powiadomienia. W wypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umowy sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Niniejszy Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. Ustawy o prawach Konsumenta). Wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień  Regulaminu sklepu Pupillo z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy tejże Ustawy i należy je bezwzględnie stosować.
 

 
Przejdź do strony głównej